warto.marzyć

66 tekstów – auto­rem jest war­to.marzyć.

I tęsknie za Tobą.. tęsknie bar­dzo na­wet kiedy jes­teś obok. Kiedy tęsknie i Cię nie widzę, nie czuję, że jes­teś tak da­leko.. ale kiedy jes­teś obok i jes­teś nieobec­ny, ... to wte­dy tęskno­ta bo­li naj­bar­dziej.. ' 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 września 2015, 18:59

Źle, bar­dzo źle, kiedy zaczy­nasz wątpić w człowieka, który kiedyś, wy­dawać by się mogło, był całym Twoim światem.. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 3 sierpnia 2013, 20:33

Za­sypiam z uśmie­chem na us­tach, wiedząc, że za­sypiając na Twoim ra­mieniu, po raz ko­lej­ny spełnia się mo­je marzenie.. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 lipca 2013, 19:07

Niesa­mowi­te uczu­cie widzieć w oczach kocha­nej oso­by tę ra­dość spo­wodo­waną tym, że po pros­tu się jest. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 17 sierpnia 2012, 14:52

Nig­dy nie po­myślałabym, że w tak krótkim cza­sie będę w sta­nie po­kochać ko­goś tak moc­no, że bez niego nie będę w sta­nie od­na­leźć sen­su życia, a świado­mość, że mogę go stra­cić będzie spędzać mi sen z powiek` 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 lipca 2012, 22:22

i na­wet so­bie nie wyob­rażasz, jak moc­na siła chwy­ta mnie za ser­ce, wte­dy gdy po­myślę, że in­na mogłaby zająć obok Ciebie mo­je miejsce.`

dedykowane. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 marca 2012, 17:17

Mo­je ser­ce bi­je te­raz w ryt­mie Two­jego ` 

myśl
zebrała 11 fiszek • 12 marca 2012, 12:10

Tak pięknie przemówiły do mnie Twe us­ta pod­czas pier­wsze­go po­całun­ku.. ` 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 listopada 2011, 11:58

I wte­dy, gdy mnie pier­wszy raz przy­tuliłeś do mo­jego ser­ca wpadł pro­myk słońca.. no w każdym ra­zie było to coś ciep­lutkiego, mi­lut­kiego i cu­dow­ne­go..` ;) 

myśl
zebrała 13 fiszek • 31 października 2011, 10:06

I ko­lej­ny dzień wma­wiam so­bie, że już nig­dy nie chcę Cię więcej zobaczyć..` 

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 września 2011, 21:00

warto.marzyć

warto.marzyć

Użytkownicy
V W X
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

11 września 2015, 18:59warto.marzyć do­dał no­wy tek­st I tęsknie za Tobą.. [...]